விருது நிகழ்ச்சிகள்

2023 இன்டிபென்டன்ட் ஸ்பிரிட் விருதுகள்: கேட் பிளான்செட், ஜேமி லீ கர்டிஸ் மற்றும் பலரின் புகைப்படங்கள்